پودمانهای آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری ۰۵-۰۹-۱۳۸۷

بخشنامه مجموعه پودمانهای آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۰۵-۰۹-۱۳۸۷

جزئیات بخشنامه در فایل پیوست می‌باشد:

بخشنامه مجموعه پودمانهای آموزشی آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۰۵-۰۹-۱۳۸۷

پودمان قانون مدیریت خدمات کشوری