مجموعه آموزشهای بهبود مدیریت ۳-۵-۸۳

جزئیات بخشنامه در فایل پیوست می‌باشد:

مجموعه آموزشهای بهبود مدیریت ۰۳-۰۵-۱۳۸۳