بخشنامه دوره های تکمیلی عمومی ۰۸-۰۷-۱۳۸۶

جزئیات بخشنامه در فایل‌های پیوست می‌باشد:

بخشنامه تکمیلی عمومی ۰۸-۰۷-۱۳۸۶

سرفصل