بخشنامه دوره آموزشی طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ۱۲-۱۱-۸۳

جزئیات بخشنامه در فایل‌های پیوست می‌باشد:

بخشنامه طرح تکریم ۲۳-۰۶-۱۳۸۱

بخشنامه طرح تکریم ۱۲-۱۱-۱۳۸۱

سرفصل