بخشنامه دوره های آموزشی فرهنگی و اجتمایی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸

جزئیات بخشنامه در فایل‌های پیوست می‌باشد:

بخشنامه عمومی ۳۱-۰۳-۱۳۸۸

سرفصل