بخشنامه نظام آموزشی کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۳۰-۰۱-۱۳۹۰

جزئیات بخشنامه در فایل‌های پیوست می‌باشد:

نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۳۰-۰۱-۱۳۹۰