بخشنامه اعتبار گواهینامه های همایش ها و سمینارها ۹-۱۰-۹۶

جزئیات بخشنامه در فایل‌های پیوست می‌باشد:

بخشنامه اعتبار گواهینامه های همایش ها و سمینارها-۹۶ .pdf