بخشنامه دوره های حقوق شهروندی ۲۲-۱۲-۹۵

جزئیات بخشنامه در فایل‌ پیوست می‌باشد:

بخشنامه دوره های حقوق شهروندی ۲۲-۱۲-۹۵.pdf