بخشنامه اعتبارسنجی موسسات آموزشی-۱۸-۹-۹۶

جزئیات بخشنامه در فایل‌های پیوست می‌باشد:

دستورالعمل اعتبار سنجی .tif

فرم های اعتبارسنجی- .pdf