کاربرد فن آوری اطلاعات در مدیریت

شغلی
دوره های شغلی
کاربرد فن آوری اطلاعات در مدیریت
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
سرفصل: 

-تعاریف و مفاهیم مرتبط با فناوری اطلاعات

-برنامه ریزی فناوری اطلاعات

-تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان

-فناوری اطلاعات و تحول سازمان ها (اصلاح فرایندهای سازمانی)

-وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در ایران و سایر کشورها