مدیریت بحران(ویژه اعضای شوراهای اسلامی استان)

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت بحران(ویژه اعضای شوراهای اسلامی استان)
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره