برنامه ریزی دردستگاههای دولتی(تمرکزبرفرایندها)

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
برنامه ریزی دردستگاههای دولتی(تمرکزبرفرایندها)
اطلاعات دوره