جنگ نرم،تهدید نرم وشیوه های مقابله با آن(طرح سلمان)

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
جنگ نرم،تهدید نرم وشیوه های مقابله با آن(طرح سلمان)