بازمهندسی سازمانی با رویکرد بهینه سازی مصرف

بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
بازمهندسی سازمانی با رویکرد بهینه سازی مصرف
اطلاعات دوره