جعل اسنادوراههای مقابله باآن

عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
جعل اسنادوراههای مقابله باآن
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
اطلاعات دوره
سرفصل: 

- مفهوم سند

-اعتبار سند و اصول حاکم بر اعتبار سند

-انواع و اقسام سند (رسمی ، عادی و ... ) و ویژگی های هر کدام

-مفهوم جعل اسناد و مدارک

-ابعاد حقوقی و کیفری جعل انواع اسناد و مدارک

-راههای شناسایی و کشف جعل اسناد

-ابزارها و تجهیزات شناسایی و کشف جعل اسناد

-راهها و روش های اثبات اصالت اسناد و مدارک

-راههای پیشگیری و مقابله با جعل اسناد

-نقش سازمانها و دستگاههای اجرایی در پیشگیری از جعل اسناد