کارگاه بودجه ریزی عملیاتی۳۰۱۳۷۶۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : کارگاه بودجه ریزی عملیاتی۳۰۱۳۷۶۰
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۱۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: حسن ورمرزیار
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
کارگاه بودجه ریزی عملیاتی