مهارت اول IT (مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات)۳۰۱۳۷۹۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مهارت اول IT (مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات)۳۰۱۳۷۹۷
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۲۱
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: فائزه بهرامی بایه
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
مهارت اول IT (مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات)