دوره آشنایی بااسنادومدارک جعلی گمرکی،پزشکی،دخانیات۳۰۱۴۴۶۱

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره آشنایی بااسنادومدارک جعلی گمرکی،پزشکی،دخانیات۳۰۱۴۴۶۱
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: گروه مدرسین
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
دوره آشنایی بااسنادومدارک جعلی گمرکی،پزشکی،دخانیات