دوره برنامه ریزی فضای سبزشهری۳۰۱۴۵۳۹

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره برنامه ریزی فضای سبزشهری۳۰۱۴۵۳۹
  • نظری: ۱۵.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۵ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: گروه مدرسین
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
دوره برنامه ریزی فضای سبزشهری