دوره عوامل موثربرافزایش بهره وری درسازمانها۳۰۱۴۷۵۹

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره عوامل موثربرافزایش بهره وری درسازمانها۳۰۱۴۷۵۹
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: آقای شریفی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
دوره عوامل موثربرافزایش بهره وری درسازمانها