قوانین،تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری(مجوزکارگروه تحول اداری۸۹/۳/۸)۳۰۱۴۹۹۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : قوانین،تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری(مجوزکارگروه تحول اداری۸۹/۳/۸)۳۰۱۴۹۹۰
  • نظری: ۲۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۰ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: علی اکبر رشوند
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های آموزشی رشته شغلی آموزش
قوانین،تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری(مجوزکارگروه تحول اداری۸۹/۳/۸)