آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع۳۰۱۵۹۲۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع۳۰۱۵۹۲۶
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد آذری ویایی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع