تهدیدات سایبری و راهکارهای دفاعی۳۰۱۶۰۱۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تهدیدات سایبری و راهکارهای دفاعی۳۰۱۶۰۱۰
  • نظری: ۱۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۰ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: دکتر هوشنگ عزیزی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
تهدیدات سایبری و راهکارهای دفاعی