مدیریت آینده۳۰۱۶۱۶۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت آینده۳۰۱۶۱۶۶
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: آقای دکتر کشاورز
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدیریت آینده