روشهای حل مسئله TRIZ کد:A-4103016169

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : روشهای حل مسئله TRIZ کد:A-4103016169
  • نظری: ۱۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۶ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد قمری
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
روشهای حل مسئله TRIZ کد:A-410