حقوق تامین اجتماعی ۲ "بیمه حرف و مشاغل آزاد" 30476583

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حقوق تامین اجتماعی ۲ "بیمه حرف و مشاغل آزاد" 30476583
  • نظری: ۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۵
سرفصل:

-بیمه اختیاری تامین اجتماعی

-ارائه بیمه به صورت اختیاری

-بیمه حرف و مشاغل آزاد-میزان حق بیمه و چکونگی وصول آن

-مشمولین بیمه حرف و مشاغل آزاد-مزایای بیمه حرف و مشاغل آزاد

-سایر احکام ناظر به بیمه حرف و مشاغل آزاد

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
حقوق تامین اجتماعی ۲ "بیمه حرف و مشاغل آزاد"