مدلهای تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی ۳۰۴۷۸۷۱۲

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدلهای تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی ۳۰۴۷۸۷۱۲
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: مجید کردرستمی
  • تاریخ آزمون: ۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰
سرفصل:

-مفهوم تعالی سازمانی (سرآمدی سازمان)

- تفاوت سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی

- موانع تعالی سازمانی در سازمان های غیرانتفاعی

-سنجش تعالی سازمانی و مدل های مرتبط (مدل EFQM ، مدل CAF ، مدل BBC ، مدل جشنواره شهید رجایی )

- فرآیند پیاده سازی تعالی سازمانی

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
مدلهای تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی