فرآیند و فنون تصمیم گیری اجرایی ۳۰۴۸۱۸۹۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : فرآیند و فنون تصمیم گیری اجرایی ۳۰۴۸۱۸۹۳
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: دکتر مجید فتحی زهرایی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-تعاریف و مفاهیم تصمیم گیری و مساله

۲-موقعیت های تصمیم گیری

۳-عناصر تشکیل دهنده مساله و تصمیم گیری

۴-چگونگی اخذ تصمیم برای حل مساله

۵-فرایند منطقی حل مساله

۶-محدودیت های فرآیند منطقی تصمیم گیری

۷-روش های تصمیم گیری و نمونه های موردی مدیران موفق

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
فرآیند و فنون تصمیم گیری اجرایی