مدیریت فرآیندهای سازمانی ۳۰۴۸۱۹۰۱

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت فرآیندهای سازمانی ۳۰۴۸۱۹۰۱
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: آقای نجفی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-اصول و مفاهیم نگاه فرآیندی

۲-مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

۳-مدلسازی، کنترل و مدیریت فرآیندها در سازمان

۴-سیستم مدیریت فرآیندهای سازمان (BPMS)

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
مدیریت فرآیندهای سازمانی