آشنایی و کار باسیستم های اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی ۳۰۴۸۶۹۶۲

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی و کار باسیستم های اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی ۳۰۴۸۶۹۶۲
  • نظری: ۳.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳ ساعت
  • شهریه:
  • ظرفیت: ۱۲۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی و کار باسیستم های اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی