دوره نیازسنجی آموزشی درسازمانها ۳۰۴۹۱۷۱۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره نیازسنجی آموزشی درسازمانها ۳۰۴۹۱۷۱۳
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد جوربنیان
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-مقدمه ، نگرش استراتژیک به آموزش و بهسازی منابع انسانی ، رویکردهای علمی و کاربردی به مراحل و فرآیندهای آموزش

-نیازسنجی آموزشی ( مفهوم نیاز ، منابع نیاز آموزشی ، طبقه بندی نیازهای آموزشی ، اصول نیازسنجی ، انواع نیاز سنجی ، حوزه های اصلی نیاز سنجی در سازمانها )

- الگوهای نیازسنجی آموزشی ، روشها و فنون تعیین نیازهای آموزشی

- اولویت بندی نیازهای آموزشی

- ارائه یک الگوی کاربردی جهت نیازسنجی آموزشی در سازمانها

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
دوره نیازسنجی آموزشی درسازمانها