آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل،آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ۳۰۴۹۱۷۱۴

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل،آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ۳۰۴۹۱۷۱۴
 • نظری: ۳۴.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۳۴ ساعت
 • شهریه: ۱,۶۳۲,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۶۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد: محمد حسین شیرعلی
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • تجزیه و تحلیل شغل : تعریف و اصول ، عوامل تشکیل دهنده شغل ، گروه بندی مشاغل ، چگونگی انتخاب عنوان شغل ، شرح شغل و اصول تهیه آن-روشهای طبقه بندی مشاغل : (روش درجه بندی ، روش مقایسه عوامل ، روش امتیازی و غیره طرح طبقه بندی مشاغل جاری : تشریح و تفسیر محتوای طرح
 •  ویژگیهای رسته های مختلف طرح ارزیابی مشاغل مدیران
 • طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی
 • طرح های طبقه بندی مشاغل هنرمندان ، معلمان و پزشکان ، طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل ( رسته های نه گانه )
 • آشنایی با قوانین و مقررات فصل هشتم و دهم قانون مدیریت خدمات کشوری- آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ، آئین نامه تغییر طبقه و رتبه مستخدمین رسمی و ثابت ، آشنایی با سازمانهای غیر مشمول مقررات استخدامی و طرحهای طبقه بندی خاص آن ، آشنایی با مشاغل مشمول قانون کار .
 • دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل،آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن