تحلیل و طراحی سیستم ۳۰۴۹۱۷۱۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تحلیل و طراحی سیستم ۳۰۴۹۱۷۱۶
  • نظری: ۱۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۶ ساعت
  • شهریه: ۹۶۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمد عظیمی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-آشنایی با انواع متدولوژی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

-آشنایی با ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

-آشنایی با زبان های مدل سازی تولید نرم افزار

-اصول و مبانی شبکه

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
تحلیل و طراحی سیستم