شناخت ابعاد سرمایه اجتماعی در کشور ۳۰۴۹۱۷۳۹

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : شناخت ابعاد سرمایه اجتماعی در کشور ۳۰۴۹۱۷۳۹
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: عادل ابراهیمی لویه
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-بررسی انتقادی تعاریف گوناگون از سرمایه اجتماعی و ارائه تعریف منتخب

-مقایسه مفهوم سرمایه اجتماعی با مفاهیم "سرمایه مادی " ،"سرمایه فرهنگی " ، و " سرمایه انسانی "

-بحث از امکان سوء استفاده از سرمایه اجتماعی

-شاخص های اندازه گیری میزان سرمایه اجتماعی در هر جامعه

-بینش ها و ارزش های دینی و مفهوم سرمایه اجتماعی

-سرمایه اجتماعی و توسعه ملی

-آسیب شناسی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران امروز

توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
شناخت ابعاد سرمایه اجتماعی در کشور