مفاهیم پایه فناوری اطلاعات (IT) 30492410

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مفاهیم پایه فناوری اطلاعات (IT) 30492410
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: ملیحه محمدی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات (IT)