صفحه گسترده ها ( Excel ) 30492413

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : صفحه گسترده ها ( Excel ) 30492413
  • نظری: ۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۲۶.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۲۶ ساعت
  • شهریه: ۱,۵۶۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: ملیحه محمدی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های فن آوری اطلاعات
صفحه گسترده ها ( Excel )