اطلاعات و ارتباطات (Internet) 30492416

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : اطلاعات و ارتباطات (Internet) 30492416
  • نظری: ۰.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۱۲.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۷۲۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: ملیحه محمدی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
اطلاعات و ارتباطات (Internet)