توجیهی بدو استخدام(فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان) ۳۰۴۹۲۴۲۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : توجیهی بدو استخدام(فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان) ۳۰۴۹۲۴۲۶
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۴۸۰,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: داود امامزاده
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
در صورت به حد نصاب رسیدن برگزار می شود
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
توجیهی بدوخدمت
توجیهی بدو خدمت
توجیهی بدو استخدام(فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان)