تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی (طرح سلمان غیر حضوری ) ۳۰۴۹۲۶۰۰

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی (طرح سلمان غیر حضوری ) ۳۰۴۹۲۶۰۰
  • نظری: ۴.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۴ ساعت
  • شهریه: ۳۵۸,۸۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی (طرح سلمان غیر حضوری )