بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن ( غیر حضوری ) ۳۰۴۹۲۶۰۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن ( غیر حضوری ) ۳۰۴۹۲۶۰۶
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۲۶۹,۱۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن ( غیر حضوری )