قانون کار وتامین اجتماعی(غیرحضوری) ۳۰۴۹۲۶۰۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : قانون کار وتامین اجتماعی(غیرحضوری) ۳۰۴۹۲۶۰۷
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۵۳۸,۲۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
قانون کار وتامین اجتماعی(غیرحضوری)