ارزشیابی عملکرد کارکنان(غیرحضوری) ۳۰۴۹۲۶۰۸

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : ارزشیابی عملکرد کارکنان(غیرحضوری) ۳۰۴۹۲۶۰۸
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۳۵۸,۸۰۰ریال
  • ظرفیت: ۳۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰
سرفصل:
توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
ارزشیابی عملکرد کارکنان(غیرحضوری)