امنیت کاربری فناوری اطلاعات ( اکفا ) ۳۰۴۹۲۶۵۲

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : امنیت کاربری فناوری اطلاعات ( اکفا ) ۳۰۴۹۲۶۵۲
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۸۲۸,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: محمدرضا نصرآبادی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
امنیت کاربری فناوری اطلاعات ( اکفا )