آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن ۳۰۴۹۴۳۳۹

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن ۳۰۴۹۴۳۳۹
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۸۲۸,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: شهروز اسماعیلی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

- هدف از تشکیل دیوان محاسبات کشور

- وظایف و اختیارات

ساختار تشکیلاتی دیوان محاسبات

نحوه کار هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات

دستورالعمل تبصره ماده ۳۹ و سایر مقررات متفرقه و اصلاحات قانون

توضیحات:
شغلی
دوره‌های آموزشی رشته‌های شغلی حسابدار، ذی‌حساب، حسابرس
آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن