حقوق اداری ۳۰۴۹۴۳۴۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : حقوق اداری ۳۰۴۹۴۳۴۳
  • نظری: ۱۲.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۲ ساعت
  • شهریه: ۸۲۸,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۷۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: دکتر خلفی
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

-تعاریف،مفاهیم و ویژگیهای حقوق اداری

-سازمان و مراجع اداری کشور

-تکالیف و مسئو لیتهای مستخدمین عمومی

-  حقوق اجتماعی مستخدمین

-شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری

-مسئولیت مدنی و کیفری دولت ومستخدمین عمومی

-مسئولیت اداری کارمندان دولت

-نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری و مسئله دادرسی اداری

-حقوق اداری نوین

-نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری و مسئله دادرسی اداری

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
حقوق اداری