ابعاد مختلف سند چشم انداز ۳۰۴۹۴۵۱۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : ابعاد مختلف سند چشم انداز ۳۰۴۹۴۵۱۷
 • نظری: ۸.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۸ ساعت
 • شهریه: ۱,۱۰۴,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۲۰۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد:
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • مباحث نظری چشم انداز(هویت، مهندسی فرهنگی و فرهنگ سازی چشم انداز)
 • دولت، سیاست داخلی و اصل ۴۴ قانون اساسی در چشم انداز
 • سیاست خارجی (تعامل موثر و سازنده) ژئوپلیتیک منطقه ای
 • جایگاه اقتصادی و برنامه ریزی توسعه در سند چشم انداز
 • جایگاه فناوری و علمی در منطقه و سند چشم انداز
 • ابعاد اجتماعی، امنیتی و دفاعی سند چشم انداز
 • تاملات اجرایی و آسیب شناسی اجرای سند چشم انداز
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
ابعاد مختلف سند چشم انداز