مبانی مدیریت اسناد ۳۰۴۹۶۱۵۲

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مبانی مدیریت اسناد ۳۰۴۹۶۱۵۲
 • نظری: ۲۴.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۲۴ ساعت
 • شهریه: ۱,۶۵۶,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۷۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد: محمدحسین سلیمانی
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:

۱-گردش اسناد و مکاتبات اداری

 • تعاریف و مفاهیم: (مدیریت اسناد، سند، ارکان اسناد، ارزش اسناد، فلسفه سند نویسی، انواع سند، تعریف سند از نظر اداری و بایگانی، تعریف سند از نظر حقوقی و قضایی، تعریف سند از نظر قانون سازمان اسناد ملی ایران، نامه اداری، یادداشت اداری،جایگاه سازمانی دبیرخانه)

۲-شرح روش های کار

 • نظام متمرکز و غیر متمرکز دبیرخانه- نامه های وارده:( دریافت نامه، ارجاع نامه، ثبت نامه های وارده) دفتر بازرسی(اندکس دبیرخانه)- تفکیک و توزیع نامه ها- نامه های صادره- پیگیری مکاتبات- نحوه کدگذاری واحدها- موارد استفاده از کد واحدها

۳-بایگانی مکاتبات اداری

 • بایگانی(تعریف بایگانی، تعریف پرونده و غیره)
 • اداره امور بایگانی (نظام متمرکز بایگانی، نظام غیر متمرکز بایگانی، نظام پراکنده۹

۴- اصول و روشهای بایگانی (تنظیم پرونده های اسمی، نظام موضوعی، جغرافیایی، تاریخی و غیره)

۵- حفاظت اسناد و مدارک             ۶- اصول بایگانی اسناد و مدارک فنی

۷- بایگانی عکس، فیلم و اسلاید       ۸- بایگانی جزوه، کاتالوگ و بروشور

۹- بایگانی نقشه ها                     ۱۰- قوانین و مقررات و دستورالعمل های بایگانی راکد

توضیحات:
شغلی
دوره های شغلی
مبانی مدیریت اسناد