نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی ۳۰۴۹۶۵۲۵

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی ۳۰۴۹۶۵۲۵
 • نظری: ۸.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۸ ساعت
 • شهریه: ۱,۱۰۴,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۷۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد: سید احمد مرتضوی
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • مفهوم نظارت و ساز وکار آن
 • سطوح نظارت (فردی، سازمانی، همگانی)
 • مبانی نظارت همگانی (دینی/ قانونی، فلسفه سیاسی، نظری)
 • سرمایه اجتماعی ( مفاهیم اساسی و روش های تقویت عوامل)
 • سرمایه اجتماعی و نظارت
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی