خلاقیت و نوآوری (فردی) ۳۰۴۹۶۵۲۸

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : خلاقیت و نوآوری (فردی) ۳۰۴۹۶۵۲۸
 • نظری: ۶.۰۰ساعت
 • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
 • بازدید: ۰.۰۰ساعت
 • جمع: ۶ ساعت
 • شهریه: ۸۲۸,۰۰۰ریال
 • ظرفیت: ۷۰
 • عنوان پست:
 • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
 • استاد: علی عابدینی
 • تاریخ آزمون:
سرفصل:
 • مفاهیم خلاقیت و نوآوری (تعاریف، مفاهیم، ویژگی ها، اصول، انواع و طبقه بندی)
 • معیارهای شناخت و ارتباط خلاقیت و نوآوری
 • نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری در سازمانها
 • فرآیند خلاقیت و نوآوری فردی
 • عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری فردی
 • موانع خلاقیت فردی
 • ویژگی های افراد خلاق و نوآور
 • تکنیک های خلاقیت فردی
 • راهکارهای رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری فردی در سازمان و نقش مدیر در این زمینه
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
خلاقیت و نوآوری (فردی)