مدیریت ریسک طرح های سرمایه گذاری ۳۰۴۹۷۱۵۷

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : مدیریت ریسک طرح های سرمایه گذاری ۳۰۴۹۷۱۵۷
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۵۵۲,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد: روزبه بالونژادنوری
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

روش هاي شناسايي ريسك هاي كسب و كار

-       ابزارهاي آناليز ريسك هاي كسب و كار

روش آناليز حساسيت سه نقطه اي

روش آناليز حساسيت پارامتريك

كاربرد روش Pert در آناليز ريسك

روش ارزش پولي قابل انتظار (EVM)

روش مدل‌سازي و  شبيه‌سازي مونت كارلو

-       مطالعه ريسك در طرح هاي سرمايه گذاري

-       مطالعه ريسك در پرتفوليوي سرمايه گذاري

-       ريسكهاي زماني، هزينه اي، درآمدي و همبستگي پرتفوليو

-       محاسبه ذخاير احتياطي بودجه پرتفوليوي سازماني

-       محاسبه احتمال موفقيت در اهداف پرتفوليوي سرمايه اي

-       وزارت كشور و طرح هاي سازماني

 
توضیحات:
هدف آشنايي فراگيران با مديريت ريسك طرح هاي سرمايه گذاري
شغلی
دوره های شغلی
مدیریت ریسک طرح های سرمایه گذاری